Aby zanalizować indeks giełdowy wykorzystuje się przede wszystkim trendy. Pod uwagę bierze się także średnie ruchome oraz takie wskaźniki jak np. wskaźnik szybkości zmian ROC, wskaźnik relatywnej siły RSI oraz wskaźnik MACD. Wykorzystywanie w analizie powyższych wskaźników daje wyniki w odniesieniu do całego badanego rynku, pomaga też przewidywać zachowania na nim w przyszłym czasie.

Analizowany indeks giełdowy może stać się bardzo ważnym instrumentem. Mogą się na nim bowiem opierać wszelkie prawa będące przedmiotem obrotu na giełdzie. W takim przypadku indeks staje się instrumentem bazowym dla pozostałych instrumentów pochodnych. Indeks może być instrumentem pochodnym np.

dla opcji czy futures. Można nimi handlować na giełdzie, a to jaki osiągną na niej kurs w dużej mierze zależy od tego, jak na podstawie przewidywanej wartości indeksów wycenią go inwestorzy.Instytucje zajmujące się analizowaniem indeksów giełdowych mogą z tego odnosić także pewne zyski. Dzieje się tak dlatego, iż na podstawie ich przewidywań odnotowywane są prawa pochodne, które często mają duże znaczenie dla indeksów.

BANK ZACHODNI WBK Etykiety i naklejki druk w drukarni Booklet