Podziału papieru wartościowych można dokonać na kilka sposobów, wszystko zależy od przyjętych kryteriów. Pierwszego popularnego podziału dokonuje się na podstawie określenia rodzaju inkorporowanego prawa. Wówczas wyróżnić można np. wierzycielskie papiery wartościowe.

Są to np. weksle, obligacje, czeki, publiczne papiery wartościowe czy też listy zastawne. Kolejny typ papierów wartościowych to papiery udziałowe. Są to m.

in. certyfikaty inwestycyjne oraz akcje. Towarowe papiery wartościowe to natomiast dowody składowe oraz konosamenty.Papiery wartościowe można także podzielić ze względu na sposób wskazywania osoby, która jest uprawniona oraz trybu zbywania się papierów.

W takim przypadku wyróżnia się np. papiery imienne, które są zbywalne przez przelew. Papiery na zlecenie są natomiast zbywalne przez indos. Papiery wartościowe podzielić można także ze względu na typ posiadanego uprzywilejowania.

Papiery uprzywilejowane to np. akcje. Można wyróżnić tez papiery nieuprzywilejowane.

Badanie NPS - klik biuro rachunkowe puszczykowo